Meddelser / BoringsNære BeskyttelsesOmråder
Start på videresendt besked:
 
Fra: Camilla Hjortgaard van Peer <cahvp@lejre.dk>
Emne: Information om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Dato: 10. marts 2022 kl. 11.11.45 CET
Til: "per.stallknecht@icloud.com" <per.stallknecht@icloud.com>,"info@glimvandvaerk.dk" <info@glimvandvaerk.dk>
 
Kære bestyrelse i Glim Vandværk
 
Vi skriver til alle vandværker, fordi vandværker og kommunen har en fælles opgave med at beskyttedrikkevandsboringerne. Beskyttelsen skal ske ved at grundvandstruende aktiviteter ophører på de arealer, der ligger tæt på boringerne (de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO). Jeres boring ligger godt placeret og vurderingen er, at der ikke er behov for en særlig indsats for jeres boring.
 
Kommunens rolle
Ifølge Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning skal alle kommuner inden udgangen af 2022 gennemgå BNBO for vurdere hvilke, der har behov for yderligere beskyttelse.
 
Lejre Kommune er på nuværende tidspunkt ved at afslutte dette arbejde. For enkelte indvindingsboringer foretager vi yderligere beregninger for at sikre, at grundvandet er bedst muligt beskyttet. Som det fremgår ovenfor, er vores vurdering at I ikke har noget BNBO der skal beskyttes.
 
Vandværkets rolle
For de vandværker i kommunen som har BNBO der skal beskyttes, skal de nu beslutte hvordan de mener at denne beskyttelse bedst føres ud i livet. Efterfølgende skal de indgå aftaler med lodsejere der har jord inden for BNBO. Hvis I ønsker, kan I læse mere om BNBO og hvilke muligheder der er for beskyttelse, på Danske Vandværkers hjemmeside: BNBO — Danske Vandværker (danskevv.dk)
 
Aftalerne om beskyttelse skal indgås i løbet af 2022. Dette kaldes fase 1. Efter 2022 vil fase 2 træde i kraft. Fase 2 kan rumme et lovbestemt sprøjteforbud, hvis de frivillige aftaler ikke beskytter tilstrækkeligt.
 
Denne mail er sendt til de vandværker i Lejre Kommune som ikke har en særlig opgave med at beskytte BNBO. For de fleste af disse boringer skyldes det, at de ikke er placeret på landbrugsarealer.
 
Vi har også informeret de 32 vandværker og 2 store forsyninger i Lejre Kommunen, som har BNBO der skal beskyttes. Disse modtager efterfølgende nærmere information om de enkelte BNBO.
 
 
Informationsmøde
Vi arbejder på at arrangerer et informationsmøde for alle vandværker i kommunen, hvor vi vil præsentere risikovurderingen og mulige tiltag, samt være mulighed for at diskutere de udfordringer I støder på. Og selvom jeres vandværk ikke har noget BNBO der skal beskyttes lige nu, er I velkomne til at deltage.
 
Vi håber det bliver muligt at afholde dette møde i april og vi sender en invitation ud når vi får fastsat en dato.
 
 
 
FAKTA om BNBO
 
Et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) er et afgrænset område omkring en boring. Arealet beregnes ud fra indvindigstilladelsen og de lokale geologiske og hydrologiske forhold. Størrelsen på BNBO’erne vil derfor varierer.
 
Nogle indvindingsboringer ligger i en geologi, der ikke beskytter særlig godt mod f.eks. nedsivningaf sprøjtemidler. Kort strømningstid og ringe fortynding medfører særlig risiko for nedsivning af forurenende stoffer og kræver særlig beskyttelse.
 
BNBO vil typisk omfatte et areal, der er større end både 10 meter fredningsbæltet og 25 meter beskyttelseszonen, som i forvejen er et areal, hvor der hverken må anvendes pesticider, dyrkes eller gødskes.
 
Det er Miljøstyrelsen, der har udpeget BNBO’erne i Lejre Kommune. BNBO’erne kan findes via dette link: Miljøgis (mim.dk). Klik på Udpegede drikkevandsområder og tænd herefter for kortlaget med Boringsnære beskyttelsesområder. Der kan zoomes ind på det område, hvor jeres vandværk ligger.
 
 
Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig. Ellers håber vi på at se jer på det kommende møde.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Camilla H. van Peer
Miljøsagsbehandler
Center for Teknik & Miljø
Natur & Miljø
Personlig henv.: Lejrevej 15, 4320
Lejre Telefon nr.: 4646 4953
E-mail: cahvp@lejre.dk
 
Personlig henvendelse: Kun efter aftale pga. Covid-19